آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • ۱ – جبههی شام به رهبری «امویها» به فرماندهی ابن زیاد. ۲ – جبههی «عبدالله بن زبیر» به رهبری مصعب، برادر عبدالله.۳ – جبههی داخلی کوفه، به سرکردگی قاتلین امام […] 0

  سه جبهه در مقابل مختار

  ۱ – جبههی شام به رهبری «امویها» به فرماندهی ابن زیاد. ۲ – جبههی «عبدالله بن زبیر» به رهبری مصعب، برادر عبدالله.۳ – جبههی داخلی کوفه، به سرکردگی قاتلین امام […]

  ادامه ...

 • راهشان از «عین الورد» میگذشت.شب هنگام به «دعوات» رسیدند. فرماندار دعوات بر شهر مسلط بود. دستورهایش بیچون و چرا اجرا شده بود. سپاه عراق بر دروازهی اربعین با پذیرائی گرم […] 0

  دعوات بعد از حادثه عاشورا

  راهشان از «عین الورد» میگذشت.شب هنگام به «دعوات» رسیدند. فرماندار دعوات بر شهر مسلط بود. دستورهایش بیچون و چرا اجرا شده بود. سپاه عراق بر دروازهی اربعین با پذیرائی گرم […]

  ادامه ...

 • اخبار مربوط به امام سجاد (ع) در بخش زندگانی امام حسین (ع) به تفصیل بیان گردیده و در اینجا احتیاج به تکرار آنها نخواهد بود. در این بخش تنها به […] 0

  امام سجاد در واقعه کربلا

  اخبار مربوط به امام سجاد (ع) در بخش زندگانی امام حسین (ع) به تفصیل بیان گردیده و در اینجا احتیاج به تکرار آنها نخواهد بود. در این بخش تنها به […]

  ادامه ...

 • اطلاع مستند و دقیقی از کم و کیف وقایعی که در طول مسیر طولانی کوفه تا شام برای حضرت سجاد علیهالسلام اتفاق افتاده است به صورت مبسوط در دست نیست. […] 0

  اسارت حضرت سجاد در مسیر کوفه تا شام

  اطلاع مستند و دقیقی از کم و کیف وقایعی که در طول مسیر طولانی کوفه تا شام برای حضرت سجاد علیهالسلام اتفاق افتاده است به صورت مبسوط در دست نیست. […]

  ادامه ...

 • از وقایع وهشتناک عصر امام سجاد علیه السلام که به دست عمال جنایتکار اموی و در مدینه صورت گرفت، واقعهای است که درشهرت دارد. این حادثه به قیام مردم مدینه […] 0

  واقعه ی حره

  از وقایع وهشتناک عصر امام سجاد علیه السلام که به دست عمال جنایتکار اموی و در مدینه صورت گرفت، واقعهای است که درشهرت دارد. این حادثه به قیام مردم مدینه […]

  ادامه ...

 • نهضت توابین که پس از حادثه جانگداز کربلا به صورت پنهانی آغاز شده بود، در سالهای ۶۴ و ۶۵ هجری به اوج خود رسیده واز ؛« سلیمان بن صرد خزاعی […] 0

  قیام توابین

  نهضت توابین که پس از حادثه جانگداز کربلا به صورت پنهانی آغاز شده بود، در سالهای ۶۴ و ۶۵ هجری به اوج خود رسیده واز ؛« سلیمان بن صرد خزاعی […]

  ادامه ...

 • واقعهی حره [۷۳] که آغاز آن به روز چهارشنبه بیست و هشتم ذی حجه سال شصت و سوم هجری بود، در منطقهای اتفاق افتاد منسوب به واقم که نام شخصی […] 0

  امام سجاد در واقعه حره

  واقعهی حره [۷۳] که آغاز آن به روز چهارشنبه بیست و هشتم ذی حجه سال شصت و سوم هجری بود، در منطقهای اتفاق افتاد منسوب به واقم که نام شخصی […]

  ادامه ...

 • یکی از سیاستهای منحصر به فردی که از جانب حضرت سجاد -علیهالسلام- در اوایل ورودشان به شهر «مدینه» پس از واقعه عاشورا تا مدت حدود دو سال اتخاذ گردید، انعزال […] 0

  هجرت حضرت سجاد به خارج از شهر مدینه

  یکی از سیاستهای منحصر به فردی که از جانب حضرت سجاد -علیهالسلام- در اوایل ورودشان به شهر «مدینه» پس از واقعه عاشورا تا مدت حدود دو سال اتخاذ گردید، انعزال […]

  ادامه ...

 • سپاه عراق «مرزلبا» را پس از قتل عام و تخریب ترک گفتند در انتهای روز به «کحیل» رسیدند. اندکی در آنجا آرام گرفتند و بعد رو به راه نهادند تا […] 0

  نصیبین بعد از حادثه عاشورا

  سپاه عراق «مرزلبا» را پس از قتل عام و تخریب ترک گفتند در انتهای روز به «کحیل» رسیدند. اندکی در آنجا آرام گرفتند و بعد رو به راه نهادند تا […]

  ادامه ...

 • نیروهای توابین، در منطقهی «عین الورده» با دشمن مواجه شدند، ابن زیاد فرماندهی کل نیروهای دشمن بود و «حصین بن نمیر» از فرماندهان «ابن زیاد» بود.این دو نیرو در مقابل […] 0

  شکست توابین

  نیروهای توابین، در منطقهی «عین الورده» با دشمن مواجه شدند، ابن زیاد فرماندهی کل نیروهای دشمن بود و «حصین بن نمیر» از فرماندهان «ابن زیاد» بود.این دو نیرو در مقابل […]

  ادامه ...