آرشیو سیره عملی و رفتاری

 • هیچ نماز نافله ای در طول مدت عمر امام علیه السلام از آن حضرت فوت نشد و اگر نافله ای از نوافل روز قضا می شد در شب قضای آن […] 0

  قضای نماز نافله امام سجاد

  هیچ نماز نافله ای در طول مدت عمر امام علیه السلام از آن حضرت فوت نشد و اگر نافله ای از نوافل روز قضا می شد در شب قضای آن […]

  ادامه ...

 • در خلال روایت مفصلی که یکی از کرامتهای بزرگ حضرت سجاد -علیهالسلام- در زمینه قضاء دین یکی از شیعیان را بیان میکند، چنین آمده است که: «حضرت به کنیز خود […] 0

  افطاری سحری و شام حضرت سجاد

  در خلال روایت مفصلی که یکی از کرامتهای بزرگ حضرت سجاد -علیهالسلام- در زمینه قضاء دین یکی از شیعیان را بیان میکند، چنین آمده است که: «حضرت به کنیز خود […]

  ادامه ...

 • امام زین العابدین علیه السلام از همه کس به همسایگانش مهربانتر بود، همواره چنان رعایت حال آنان را می کرد که از خانواده خودش رعایت می کرد به ضعفا و […] 0

  رفتار امام سجاد با همسایگان

  امام زین العابدین علیه السلام از همه کس به همسایگانش مهربانتر بود، همواره چنان رعایت حال آنان را می کرد که از خانواده خودش رعایت می کرد به ضعفا و […]

  ادامه ...

 • اما راه و رفتار امام علیه السلام با همنشینانش، از برجستگی ویژه آداب بلند و خلق عظیم اسلامی برخوردار بود، بطوری که به تمام معاشران خود احترام می کرد و […] 0

  رفتار امام سجاد با همنشینان

  اما راه و رفتار امام علیه السلام با همنشینانش، از برجستگی ویژه آداب بلند و خلق عظیم اسلامی برخوردار بود، بطوری که به تمام معاشران خود احترام می کرد و […]

  ادامه ...

 • امام زین العابدین علیه السلام با شیعیان خود چنان رفتار می کرد تا آنان برای دیگر مسلمانان در پارسایی و تقوا و زهد دینی سرمشق شایسته ای باشند، در راه […] 0

  رفتار امام سجاد با شیعیان

  امام زین العابدین علیه السلام با شیعیان خود چنان رفتار می کرد تا آنان برای دیگر مسلمانان در پارسایی و تقوا و زهد دینی سرمشق شایسته ای باشند، در راه […]

  ادامه ...

 • اشارهاز جمله چیزهایی که امام زین العابدین علیه السلام در زندگیش به آن______________________________(۱- ۲) آن شب همان شبی بود که حضرت یوسف در خواب دید یازده ستاره و خورشید و […] 0

  صدقات امام سجاد

  اشارهاز جمله چیزهایی که امام زین العابدین علیه السلام در زندگیش به آن______________________________(۱- ۲) آن شب همان شبی بود که حضرت یوسف در خواب دید یازده ستاره و خورشید و […]

  ادامه ...

 • حضرت زین العابدین امام سجاد علیهالسلام به مانند حضرت امیرالمومنین علی علیهالسلام به کثرت «نماز» شهرت دارند و این «عبادت» و «نماز» فراوان و زیاد[صفحه ۱۹۳]ایشان، آثار خود را در […] 0

  کثرت نمازهای حضرت سجاد

  حضرت زین العابدین امام سجاد علیهالسلام به مانند حضرت امیرالمومنین علی علیهالسلام به کثرت «نماز» شهرت دارند و این «عبادت» و «نماز» فراوان و زیاد[صفحه ۱۹۳]ایشان، آثار خود را در […]

  ادامه ...

 • میدانیم که بر اساس فقه شیعه «سجده» بر هر چیز صحیح نبوده، باید محل سجود انسان به هنگام عبادت، «زمین» و یا «آنچه از آن میروید» باشد. در واقع انسان […] 0

  محل سجده حضرت سجاد

  میدانیم که بر اساس فقه شیعه «سجده» بر هر چیز صحیح نبوده، باید محل سجود انسان به هنگام عبادت، «زمین» و یا «آنچه از آن میروید» باشد. در واقع انسان […]

  ادامه ...

 • تاریخ نویسانی که دربارهی زندگی امام سجاد علیه السلام قلم زدهاند، به ویژه پژوهشگران اجتماعی که میخواستهاند امام را از حیات سیاسی دور کنند، به این قولاند که آن حضرت […] 0

  مبارزه فکری و علمی امام سجاد

  تاریخ نویسانی که دربارهی زندگی امام سجاد علیه السلام قلم زدهاند، به ویژه پژوهشگران اجتماعی که میخواستهاند امام را از حیات سیاسی دور کنند، به این قولاند که آن حضرت […]

  ادامه ...

 • امام زین العابدین علیه السلام در خاندان نبوت و امامت بزرگ شد، آن خانه ای که خداوند اجازه فرمود تا بر افراشته گردد و نام مقدّسش در آنجا برده شود، […] 0

  رشد امام سجاد(ع)

  امام زین العابدین علیه السلام در خاندان نبوت و امامت بزرگ شد، آن خانه ای که خداوند اجازه فرمود تا بر افراشته گردد و نام مقدّسش در آنجا برده شود، […]

  ادامه ...