آرشیو از دیدگاه قرآن

 • مدینه و مکه دو شهر پرآوازه مذهبی و صاحب قدس ملکوتی در میان مسلمانان بوده و هست و خواهد بود. مدینه و مکه پایگاه وحی رسالی که جای جای آنها […] 0

  مکه و مدینه دو پایگاه قدسی

  مدینه و مکه دو شهر پرآوازه مذهبی و صاحب قدس ملکوتی در میان مسلمانان بوده و هست و خواهد بود. مدینه و مکه پایگاه وحی رسالی که جای جای آنها […]

  ادامه ...

 • برخوردهای اجتماعی انسان همراه با انواع چالش ها، نادیده انگاشتن حقوق یکدیگر است. می توان گفت هیچ انسان اجتماعی نیست که برخی از حقوق خویش را زیر پای افراد ناهنجار […] 0

  گذشت در قرآن و روایات و گذشت امام سجاد

  برخوردهای اجتماعی انسان همراه با انواع چالش ها، نادیده انگاشتن حقوق یکدیگر است. می توان گفت هیچ انسان اجتماعی نیست که برخی از حقوق خویش را زیر پای افراد ناهنجار […]

  ادامه ...

 • آموزه های دینی از خطر و پی آمدهای ستم هماره هشدار می دهند. دین بر هیچ انسانی روا نمی بیند که بر حقوق دیگری ستم روا دارد. [ صفحه ۱۳۱] […] 0

  هشدار از ستم در قرآن

  آموزه های دینی از خطر و پی آمدهای ستم هماره هشدار می دهند. دین بر هیچ انسانی روا نمی بیند که بر حقوق دیگری ستم روا دارد. [ صفحه ۱۳۱] […]

  ادامه ...

 • انفاق که ترمیم آسیب های اجتماعی می باشد و یک فضیلت بزرگ به شمار می رود و قرآن و عترت بر آن پافشاری می نمایند، بدین خاطر است که افراد […] 0

  انفاق در قرآن و روایات

  انفاق که ترمیم آسیب های اجتماعی می باشد و یک فضیلت بزرگ به شمار می رود و قرآن و عترت بر آن پافشاری می نمایند، بدین خاطر است که افراد […]

  ادامه ...

 • اعتقادی به روزی که انسان اندیشه و رفتار خویش را مجسم مشاهده می نماید، عمیق ترین باور انسان است. این نوع باور نقش محوری در ساختار اندیشه و رفتار انسان […] 0

  باور معاد در قرآن

  اعتقادی به روزی که انسان اندیشه و رفتار خویش را مجسم مشاهده می نماید، عمیق ترین باور انسان است. این نوع باور نقش محوری در ساختار اندیشه و رفتار انسان […]

  ادامه ...

 • لیکن خلوص انفاق کننده، اگر با آشکارا نمودن آسیب نمی بیند، و طرف نیازمند شخصیت حقوقی است نه حقیقی، مانند این که یک مؤسسه خیریه است، در این صورت اگر […] 0

  انفاق آشکار در قرآن و روایات

  لیکن خلوص انفاق کننده، اگر با آشکارا نمودن آسیب نمی بیند، و طرف نیازمند شخصیت حقوقی است نه حقیقی، مانند این که یک مؤسسه خیریه است، در این صورت اگر […]

  ادامه ...

 • حدیث بسیار شریفی که به «حدیث لوح» مشهور شده است، از حضرت[صفحه ۴۴۱]صادق -(ع)- نقل شده که ایشان میفرمایند: «پدرم به «جابر بن عبدالله انصاری» فرمود: «من با تو کاری […] 0

  توصیف حضرت سجاد در کلام ربوبی

  حدیث بسیار شریفی که به «حدیث لوح» مشهور شده است، از حضرت[صفحه ۴۴۱]صادق -(ع)- نقل شده که ایشان میفرمایند: «پدرم به «جابر بن عبدالله انصاری» فرمود: «من با تو کاری […]

  ادامه ...

 • صدوق در کتاب نصوص از جابر بن یزید جعفی از یزید جعفی از جابر بن عبد اللَّه انصاری حدیث کند که گفت: چون خدای تعالی این آیه را بر پیغمبر […] 0

  امامت درقرآن و حدیث جابر

  صدوق در کتاب نصوص از جابر بن یزید جعفی از یزید جعفی از جابر بن عبد اللَّه انصاری حدیث کند که گفت: چون خدای تعالی این آیه را بر پیغمبر […]

  ادامه ...

 • انفاق و گذشت از مال برای فراهم آوردن خوشنودی خدای سبحان در هنگامی که انسان گشاده دست و متمکن می باشد، مورد عنایت خداوند سبحان است که فرمود: انفقوا مما […] 0

  انفاق در تنگدستی در قرآن و روایات

  انفاق و گذشت از مال برای فراهم آوردن خوشنودی خدای سبحان در هنگامی که انسان گشاده دست و متمکن می باشد، مورد عنایت خداوند سبحان است که فرمود: انفقوا مما […]

  ادامه ...

 • بر همین اساس انسان ها فراخوانده می شوند که به این سمت و سو بشتابند، و سارعوا الی مغفره من ربکم. [۱۵۹] «به سوی مغفرت و بخشش پروردگار خویش بشتابید.» […] 0

  بخشش و مغفرت در قرآن

  بر همین اساس انسان ها فراخوانده می شوند که به این سمت و سو بشتابند، و سارعوا الی مغفره من ربکم. [۱۵۹] «به سوی مغفرت و بخشش پروردگار خویش بشتابید.» […]

  ادامه ...