• عاقبت کسی که امام سجاد (ع) را مسخره کرد روزگار ، روزگار آدمهای کوچک و منافق بود و ایمان تنها لقلقه ی زبانها بود، شاید برای نجات از اتهام بی […]
  • – آن است که در غیاب او آبرویش را نگه داری.– در حضور، احترامش کنی.– هر گاه وی مورد ستم قرار گرفته باشد، (چه در غیاب و چه در حضور) […]
  • حقّ مادرتپس حقّ مادرت این است که بدانی او تو را در جایی حمل کرده است که هیچ کس فردی دیگر را در آنجا حمل نمی کند، و از میوه […]