• ای آفریدگار بزرگ! از شیطان رجیم که به سوی لغزش و سقوط سوقمان دهد و وسوسه همی کند و به هوای گمراهی ما حیلهها به کار همیبرد و نیرنگ همیزند […]
  • اولیاء الهی در پرتو معرفت تام و کاملی که به ذات اقدس احدیت دارند و حقیقت «نماز» را که حضور در محضر ربوبی است، ادراک مینمایند، در حال اقامهی «نماز» […]
  • گرچه امام زین العابدین علیه السلام بعد از واقعهی جانگداز کربلا، مدت کوتاهی از مردم کنارهگیری کرد، ولی با توجه به این که او طبیب اسلام و باعث حیات تمام […]