• ۱٫ وقتی حضرت به شام وارد شد و با تعرض پیرمرد شامی روبهرو گردید، خود را مصداق «ذوی القربی» و «اهل بیت» معرفی کرد. [۲۰۳].۲٫ ابنعساکر از ابومنهال نصر بن […]
  • اما وضوء، براستی که نور و پاکیزگی از گناهان و اولین مقدمه نماز است، امام علیه السلام همیشه با طهارت و با وضو بود، راویان درباره خضوع و خشوع آن […]
  • اللهم و ایما مسلم اهمه امر الاسلام و احزنه تحرب اهل الشرک علیهم فنوی غزوی، اوهم بجهاد فقعد به ضعف او ابطات به فاقه اواخره عنه حادث عنه حادث… اوجب […]