• امام سجاد علیه السلام بیشتر عمر خود را روزه دار بود، هنگامی که از کنیز آن حضرت درباره عبادتش پرسیدند، گفت: من هرگز غذایی در طول روز برای آن حضرت […]
  • امام سجاد علیه السلام از دیدگاه اصحاب جابر بن عبدالله انصاری گفت: در میان فرزندان انبیاء کسی مثل علی بن الحسین علیه السلام دیده نشده است، مگر یوسف، پسر یعقوب، […]
  • موضع امام زینالعابدین علیه السلام در برابر هشام از پرآوازهترین مواضع در میان مسلمانان است که بزرگان در نوشتهها و کتابهایشان نقل کرده و آن را از مسلمات دانستهاند. این[صفحه […]