• و ما حق وامخواه تو این است که اگر مال داری وام او را بپردازی. و اگر[صفحه ۱۸۵]تنگدستی با سخن نیکو او را راضی سازی و با لطف او را […]
  • یکی از حوادث تلخ مجلس یزید، این بود که یزید آیاتی از قرآن را می خواند و تفسیر به رای می کرد. آیات عزت و پیروزی را به خود تطبیق […]
  • امام سجاد علیه السلام وقتی که مناسک حج خود از قبیل طواف و سعی بین صفا و مروه را انجام می داد زیر ناودان رحمت برای ادای نماز می آمد، […]