• با انتقال خلافت از سفیانیان به شاخهی دیگر امویان، یعنی مروانیان، موج تازهای از اختناق و ترس و وحشت بر جامعهی آن روزسایه افکند. بعد از خلافت چند ماههی مروان، […]
  • مردی از قریش به امام سجاد علیه السلام گفت: «ازدواج هابیل و قابیل با خواهرانشان، کاری است که امروزه مجوسیان آن را انجام میدهند.» حضرت فرمودند: «مجوسیان بعد از تحریم […]
  • چنین نقل شده است که مختار، پس از آن که موفق شد در کوفه شیعیانی را به سوی خود جذب کند، برای پیشرفت قیامش، به امام سجاد علیه السلام نامهای […]