• برای بررسی کیفیت ارتباط حضرت سجاد – علیهالسلام – با افراد خانواده، باید ارتباط آن حضرت را با «مادر»، «همسران» و «کنیزان» خود بررسی نمود؛در زمینه ارتباط حضرت با «مادر» […]
  • عبدالملک در ۱۴ شوال سال ۸۶ از دنیا رفت و به جای او برادرش ولید بن عبدالملک، به عنوان ششمین خلیفهی اموی، بر مسند خلافت نشست و نه سال و […]
  • ابو حازم می گوید: «هیچ فرد هاشمی را بالاتر از علی بن حسین ندیده ام.» «۳»و نیز می گوید: «فقیه تر از علی بن حسین را سراغ ندارم.» «۴»(۴)