• در زمان امام سجاد علیه السلام به دستور حجاج، سعید بن قیس از ترس شمشیر حجاج دختر خود را به عقد عبدالله بن هانی که از یاران و همراهان حجاج […]
  • – آن است که آن را با قصد خالص برای پروردگارت انجام دهی، رحمت و پذیرش او[صفحه ۳۱۲]را در نظر گیری و جلب توجه دیگران را نخواهی. اگر چنین کنی، […]
  • امام صادق -علیهالسلام- فرمودند: «چونکه «عبدالملک بن مروان» به حکومت رسید و حکومت او مستقر گردید برای «حجاج» نامهای نوشت و در آن نامه به خط خود چنین نوشت که: […]