• اشارهتحلیلی از زندگانی امام سجاد علیه السلام ،ج ۱،ص:۱۵۹(۱) امامت امامت در ساختار تفکر سیاسی و فرهنگی اسلام، عنصر فعال و حیاتبخش است و از رسالت جاودانه اسلامی جدایی ناپذیر […]
  • شخصیت معنوی و عظمت روحانی امام سجاد (ع)، به اندازهای بود که حتی دشمنان آن حضرت نیز به هنگامی که با او روبرو میشدند تحت تاثیر جذبه و روحانیت وی […]
  • حضرات معصومین (ع) با همه کمالات و فضائلی که از آن برخوردار بودند، اما خود را «عبد» حضرت حق دانسته و همه خوبیها را از او و برای او میشناختند […]