• از اخلاق بزرگواران دفع بدی به نیکی است. امام سجاد علیه السلام در این میدان نیز پیشتاز بود. چه بسیار کسانی که نسبت به حضرت بد رفتاری میکردند ولی آن […]
  • اللهم و انک من الضعف خلقتنا، و علی الوهن بنیتنا، و من ماء مهین ابتداتنا فلا حول لنا الا بقوتک، و لا قوه لنا الا بعونک. (۵۵۷)خداوند! بنای نخستین وجود […]
  • در آغاز امامت حضرت سجاد علیه السلام با توجه به خفقان حاکم و تبلیغات زهر آگین دستگاه اموی و سیاست کوچک شمردن و گمنام کردن اهل بیت علیهمالسلام، افراد جامعه […]