• «و اما حق المستنصح فان حقه ان تودی الیه النصیحه علی الحق الذی تری له انه یحمل و تخرج المخرج الذی یلین علی مسامعه و تکلمه من الکلام بما یطیقه […]
  • حق شریک این است که در نبودن او کارهایش را سامان دهی و در حضورش با وی به مساوات و برابری رفتار کنی تنها بر اساس رای خویش و بدون […]
  • در خلال روایت مفصلی که یکی از کرامتهای بزرگ حضرت سجاد -(ع)- در زمینه قضاء دین یکی از شیعیان را بیان میکند، چنین آمده است که: «حضرت به کنیز خود […]