• برخورد امام سجاد(ع) با‌ شتر خود امام سجاد(ع ) شترى داشت که‌ ۲۲ بار با‌ ‌آن شتر، از‌ مدینه به‌ مکه سفر کرد، ‌و‌ در‌ این ۲۲ بار مسافرت (که […]
  • ابوخالد کابلی از اهالی کابل بود و به امامت محمد حنفیه یکی از فرزندان علی علیه السلام اعتقاد داشت. او در سفری وارد مدینه گردید و در آنجا محمد حنفیه […]
  • رسیدگی به نیازمندان و تهیدستان از بارزترین امتیازهای ائمه علیه السلام بر سایر انسانها، این است که انسانها معمولا با گرایش به بعدی از ابعاد معنوی یا مادی، از سایر […]