• هنگامی که امام سجاد علیه السلام از دنیا رفت، (وقت غسل دادن پیکر[صفحه ۱۲۹]مطهرش) خراش هایی را در پشت مبارکش دیدند، پرسیدند این آثار چیست؟ یکی از حاضران پاسخ داد: […]
  • خواهندگان آنچه بخواهند در انتهای حوایج و خواهشهای خویش به ذات اقدس تو رسند و تو را منتهای احتیاجات و تمنیات خویش دانند.تو آن کسی که آرزوی آرزومندان به ذات […]
  • قیصر، پادشاه قدرتمند کشور مقتدر روم، برای عبدالملک، در ضمن نامهای چنین نوشت:«آن شتری که پدرت (مروان) بر آن سوار شد و از مدینه[صفحه ۸۶]فرار کرد. [۸۷] خورده شد (یا […]