• عبدالملک در ۱۴ شوال سال ۸۶ از دنیا رفت و به جای او برادرش ولید بن عبدالملک، به عنوان ششمین خلیفهی اموی، بر مسند خلافت نشست و نه سال و […]
  • در گزینه فرشتگان سیدالعابدین، فرشتگان را به چهار گروه عمده تقسیم می نماید؛ فرشتگان وحی و معارف اندیشه و علوم، فرشتگان رزق و روزی و فرشتگان احیا و زنده نمودن […]
  • امام سجاد علیه السلام به مدینه بازگشت تا مدینه را از باشندگان و صاحبانش یعنی شخصیتهای اهل بیت علیهمالسلام خاموش و خالی ببیند. مردم نیز همگی خاموش و حیرت زدهاند، […]