• یزید بن عبدالملک در سال ۱۰۵ درگذشت و او را خلیفه هرزه میخواندند. یزید بعد از عمر بن عبدالعزیز خلیفه شد. او همانند همنام خودش یزید بن معاویه همواره در […]
  • تحلیلی از زندگانی امام سجاد علیه السلام ج ۱ ۲۷۰ خطابه امام زین العابدین ….. ص : ۲۷۰ام علیه السلام تصمیم گرفت تا مصائب و بلایایی را که بر اهل […]
  • که بر مبنای حقوق و وظایف اخلاقی و انسانی تدوین گردیده. یکی از درخشانترین کتب و آثار علی بن الحسین علیهالسلام است که رعایت آنها موجبات رفاه و آسایش و […]