• امام سجاد علیه السلام دربارهی این صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید: او به آثار گذشتگان از همه داناتر است و در زمان[ خویش نیز از همه آگاهتر […]
  • با فتوحاتی که به دست خلفا و حکام بنی امیه صورت گرفت، زمینههایی برای راه یابی فرهنگها و تمدنهای مختلف ملتهایبیگانه به سوی سرزمین اسلامی فراهم گردید و افکار و […]
  • از آنجا که تمامی ادعیه و نیایشهای امام سجاد – علیه السلام – در صحیفه کامله نیامده است. برخی از عالمان درصدد برآمدند تا آن ادعیه را به عنوان مستدرکات […]