• ائمه هدی -(ع)- بر اساس آنچه در روایات و عبارتهای ادعیه و زیارتها آمده است، به صورت مرتب با ملائکه الهی در ارتباط بوده و این موجودات معصوم و فرمانبر […]
  • خدای من! در آن هنگام که به سوی تو سر برمیداریم ملکوت اعلای تو را از دیدگان خویش در ورای سه پرده پنهان میبینم و این سه پرده را هم […]
  • برخی افراد فرومایه و فرصت طلب، هماره در پی آن هستند که دیگران را آزرده نمایند. این نوع فرهنگ هماره در صدد بهانه جویی از رفتار دیگران خواهد بود. و […]