• زهری از فقهای معاصر حضرت گوید:«من و اصحابم بر این مطلب متفق بودیم که روزهی واجب، فقط روزهی ماه رمضان است. وقتی بر علی بن الحسین علیه السلام وارد شدیم […]
  • امام سجاد – علیه السلام – در نامه یکی از اصحاب خویش درباره حقوق چنین نوشت:خدایت مورد رحم و محبت قراردهد!آگاه باش! که خداوند بر تو حقوقی دارد. درباره حرکت […]
  • «و اما حق اهل ملتک عامه فاضمار السلامه و نشر جناح الرحمه و الرفق بمسیئهم و تالفهم و استصلاحهم و شکر محسنهم الی نفسه و الیک، فان احسانه الی نفسه […]