• سیاست امام سجاد (ع) امیرالمؤمنین به اقرار همه مورخین از سنّی و شیعه پاسدار اسلام بود و رأی و تدبیر او فوق العاده مفید بود، چنانکه عمر بیشتر از هفتاد […]
  • همزمان با شورش مدینه، در مکه نیز آشوبهایی صورت گرفته و نغمه های مخالفت با حکومت امویان، آغاز شده بود.سپاه شام از آغاز حرکت، دو هدف را در پیش روی […]
  • امام زین العابدین علیه السلام، با توجه به شرایط دشوار و خفقان آوری که وجود داشت، تقیه را برای شیعیانش لازم می دانست، زیرا که حکومت اموی با دقت تمام […]