• همان طور که قبلا نیز بیان داشتیم، گفتار شیخ مفید به این ترتیب بود که، آنچه را که فقها و دانشمندان در علوم مختلفه از آن حضرت نقل کرده اند […]
  • حاکمان فاجر اموی و مروانی با ترویج فرهنگ ابتذال سرمایه های کلان بیت المال مسلمانان را صرف تباهی و فراهم نمودن بسترهای ابتذال می نمایند. در حالی که توده مردم […]
  • ای آفریدگار متعال! ما را از سرچشمهی ابرها زلال رحمت بخشان و باران پربرکت خویش را بر زمینهای تشنه و سوختهی ما فروبار.سایهی لطف خویش را بر سر ما بگشای […]