• یکی از صفات خاص آن حضرت این بود که نسبت به مادر بی اندازه نیکی و احسان مینمود، در مرآه الجنان آمده است که زین العابدین (ع) به طرز بیسابقهای […]
  • هشام بن اسماعیل که از جانب عبدالملک حاکم مدینه بود بر مردم ستم بسیار کرد چون از کار بر کنارش کردند، مقرر شد برای تنبیه وی او را برابر مردم […]
  • امام سجاد علیه السلام و رسیدگی به همسایگان یکی از اصحاب امام چهارم می‌گوید: بعد از شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام در هنگام غسل بدن شریفش، بر شانه‌ی مبارکش […]