• «و اما حق ابیک فتعلم انه اصلک و انک فرعه و انک لولاه لم تکن فمهما رایت فی نفسک مما یعجبک فاعلم ان اباک اصل النعمه علیک فیه فاحمد الله […]
  • خوارزمی میگوید: روایت شده است که یزید فرمان داد تا منبری بیاورند و یک نفر بر منبر رود و به حسین و پدرش علی علیه السلام ناسزا بگوید. خطیب منبر […]
  • حاکمان فاجر اموی و مروانی با ترویج فرهنگ ابتذال سرمایه های کلان بیت المال مسلمانان را صرف تباهی و فراهم نمودن بسترهای ابتذال می نمایند. در حالی که توده مردم […]