آرشیو مقام والای ائمه

  • اما منزلت و مقام والای ائمه را در پیشگاه خدا کسی جز ایشان نمی داند.امام زین العابدین علیه السلام در چندین مورد راجع به آن سخن گفته، از آن جمله […] 0

    مقام والای ائمه

    اما منزلت و مقام والای ائمه را در پیشگاه خدا کسی جز ایشان نمی داند.امام زین العابدین علیه السلام در چندین مورد راجع به آن سخن گفته، از آن جمله […]

    ادامه ...