نقش تربیتی و ارشادی

تربیت نیروهای صالح و عالم (نیرو سازی)

امام سجاد علیه السلام در راستای تلاشهای هدایتگرانهی خود، به منظور نشر صحیح احکام و معارف والای دینی و بهتر زنده کردن
سیره و سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام پیش از خود، به کار بزرگ دیگری دست زد که آن را
نامید. بدین منظور حضرت به تربیت انسانهای شایسته همت گماشت و نیروهای جذب شده را آموزش، « نیرو سازی » میتوان
بصیرت و آگاهی داد و موانع موجود در راه مبارزه را به آنان آموخته و رازداری و دوری از نامحرمان را به آنان گوشزد کرد.
بیاناتی از امام علیه السلام نقل شده که دقت در متن آنها نشان میدهد، آنها دستور العملهای تشکیلاتی امام علیه السلام به
یارانش بوده است؛ زیرا در این جا مخاطب حضرت، مؤمنان و هدایت یافتگانی هستند که هم چون امام علیه السلام مورد بغض و
کینهی دستگاه جور میباشند و معلوم است چنین کسانی جز پیروان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام نیستند. امام علیه السلام
خطاب به آنان میفرماید: ای مؤمنان! خدا ما و شما را از کید ظالمان و ستم حسودان و قهر ستمگران در امان بدارد. طاغوتها و
پیروانشان، همان دلبستگان به دنیا و فریفتگان به آن، شما را به فتنه نیندازند و گمراه نکنند… پس، از خدا طلب یاری کنید و به
طاعت از کسانی که از حاکمان و اطاعت شوندگان امروز، به اطاعت سزاوارترند، رجوع کنید… امر خدا و اطاعت او را و اطاعت از
کسانی که او اطاعتشان را واجب کرده، بر هر چیز مقدم بدارید. مسائلی که برای شما پیش میآید هم چون اطاعت از طاغوتها و
زینتهای گمراه کنندهی دنیا را بر امر خدا و اطاعت کسانی که او اطاعتشان را واجب کرده، مقدم نکنید… [صفحه ۱۹۸ ] بپرهیزید
از مصاحبت و همراهی با گناهکاران و یاری ظالمان و مجاورت و همنشینی با فاسقان، از فتنهی آنها حذر کرده و از اطراف آنان
دور شوید… [ ۴۹۷ ]. امام علیه السلام در این منشور تشکیلاتی، طرفداران خود را که در رنج و محرومیت شدید به سر بردند، به صبر
و تحمل و بیاعتنایی به زینتهای دنیا دعوت کرده و به دوری از اهل باطل فرامیخواند و با این بیان، جبههی مستقلی را پایهریزی
صفحه ۹۶ از ۱۲۶
نموده و به جدا کردن صفوف میپردازد؛ زیرا صف مؤمنان باید از صف فاسقان ستمگر و پیروان آنان جدا باشد. امام علیه السلام در
بیان دیگری میفرماید: ان علامۀ الزاهدین عن الدنیا الراغبین فی الآخره ترکهم کل خلیط و خلیل و رفضهم کل صاحب لا یرید ما
یریدون [ ۴۹۸ ]. علامت بیاعتنایان به دنیا و علاقه مندان آخرت (مؤمنان جبههی حق) این است که هر دوست و یاری را که با آنان
هم عقیده و هم خواست نیست، ترک میکنند و از آنان دوری میجویند. حضرت، در دعای ابوحمزهی ثمالی، شاگردان خود را
چنین تربیت میکند: آقای من! شاید مرا از درگاه خود راندهای که شوق دعا و مناجات را به من نمیدهی و توفیق را از من دریغ
میداری و از خدمت خود دور کردهای! یا شاید دیدهای که حق تو را سبک میشمارم و دورم انداختهای و مرا از خود روی گردان
یافتهای و با من قهر کردهای! و یا مرا در جایگاه دروغگویان یافتهای و طردم کردهای! یا مرا هم انس با بیهودگان دیدهای و مرا با
آنان واگذاردهای… [ ۴۹۹ ]. این جملات دعا نیز در حقیقت دستور العملهای تشکیلاتی هستند که امام علیه السلام به وسیلهی آنها،
شاگردان خود را تربیت میکند و به دوری جستن از غیر خودشان فرامیخواند تا رازهای آنان فاش نشود و دشمن نتواند در آنان
[ نفوذ کرده و آنان را شکست دهد. [صفحه ۱۹۹
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته: محسن رنجبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *