سیره عملی و رفتاری

خدمت کردن حضرت سجاد به حاجیان

«سعید بن مسیب» میگوید: «حضرت زین العابدین علیهالسلام برای حجاج، سویق (آردی نرم و لطیف مخلوط از آرد گندم و جو) شیرین و ترش مزه
[صفحه ۲۰۲]
تهیه مینمود و با خود میآورد تا با آن، از آنها پذیرایی کند. ولی خود را از آن منع مینمود.» [۳۲۸].
همچنین در وقع سفر، خود را به صورت ناشناس در مابین همسفران وارد مینمود و با آنان شرط میکرد که به آنان خدمت کند. [۳۲۹].
این رویه حضرت به صورت قطعی در سفرهای حج بوده که حضرت بدان عمل میکردند. روایات مربوط به این موضوع در قسمت «بزرگواریهای ویژه حضرت» تحت رقم (۲) بیان گردیده است.
آری دستور خدمت به میهمانان خداوند در سفر «حج» که به صورت متعدد از طرف ائمه هدی علیهمالسلام سفارش شده است، از جانب خود آن بزرگواران و از آن جمله حضرت سجاد علیهالسلام بدان عمل میشده است و برای دیگران نیز مایه درس بوده و باید مورد عمل قرار گیرد.
تهیه پاکیزهترین ره توشه برای حج توسط حضرت سجاد
امام صادق علیهالسلام فرمودند: «عادت حضرت علی بن الحسین علیهالسلام این بود که هر گاه به سوی «مکه» برای «حج» و «عمره» مسافرت مینمود، پاکیزهترین ره توشه و زاد از «بادام» و «شکر» و «آرد» نرمی که از «گندم» و «جو» درست شده بود (سویق) در دو نوع ترش مزه و شیرین برای خود فراهم مینمود.» [۳۳۰].
باید توجه داشت آنچه در این روایت از اهتمام حضرت سجاد -علیهالسلام- به تهیه بهترین ره توشه برای انجام «مناسک حج» ذکر گردید، با همراه نداشتن آذوقه توسط حضرت در بعضی از سفرهای حج خود که در کودکی انجام دادهاند، منافاتی ندارد و ممکن است تهیه آذوقه مربوط به یک سری سفرهای خاص باشد که در بزرگسالی حضرت انجام گرفته است. چه اینکه ممکن است بگوئیم حضرت این آذوقه را برای همسفران خود تهیه میفرمود و خود از آن چیزی تناول نمیکرد چنانکه در روایتی به آن اشاره شد.
[صفحه ۲۰۳]
تعداد حجهای حضرت سجاد
در زمینه تعداد حجهای حضرت سجاد علیهالسلام در طول حیات شریف حضرت آمار یکسان و دقیقی در روایات و سندهای تاریخی موجود نیست. در این زمینه آنچه روایت شده مربوط به توصیهای است که حضرت در ارتباط با شتری که بیست بار، یا بیست و دو بار و یا چهل بار با او به حج خانه خدا رفته بودند، فرمودند و اضافه کردند که من در طول این مدت و این سفرهای زیاد، حتی یک تازیانه هم به او نزدم. از اینجا بدست میآید که حداقل حضرت با این یک شتر بیست بار به حج خانه خدا مشرف شدهاند، اما در مورد سایر حجهای حضرت که یا با شترهای دیگر بوده و یا با پای پیاده انجام شده است که آنها نیز کم نبوده است، خبر صریحی در اختیار نداریم.
امام صادق علیهالسلام فرمودند: «حضرت علی بن الحسین علیهالسلام به فرزندشان محمد علیهالسلام هنگامی که وفات ایشان فرا رسید، فرمودند: «من بر این ناقهام» (شتر ماده) بیست حج بجای آوردم و حتی یک تازیانه هم به او نزدم، پس هنگامی که این ناقه مرد، او را دفن کن تا درندگان از گوشت او نخورند.» [۳۳۱].
«زراره بن اعین» نیز نقل کرده است که حضرت علی بن الحسین علیهالسلام بیست حج را با «ناقهای» بجا آورد و یک تازیانه هم به او نزد.» [۳۳۲].
در قسمت «ارتباط حضرت با حیوانات» به روایات متعددی در این زمینه اشاره شده است، از جمله اینکه:
«زراره» میگوید که از امام باقر – علیهالسلام – شنیدم که میفرمود: «برای حضرت علی بن الحسین علیهالسلام ناقهای بود که بیست و دو مرتبه با او به حج خانه خدا رفته بود و هرگز حتی یک تازیانه هم بر او نزده بود.» [۳۳۳].
در کتاب اختصاص آمده است که حضرت با این ناقه «چهل» حج گزارده بودند. [۳۳۴].
[صفحه ۲۰۴]
برگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد محسن دعایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *