زیارت نامه و ادعیه

دعا امام سجاد به هنگام ختم قرآن

ای خداوند متعال! این تو بودی که به من سعادت تلاوت بخشیدهای و در ختم قرآن یاریم دادهای در ختم کتابی به من کمک فرمودهای که شریفترین و کاملترین کتابهای آسمانی و ناسخ نوامیس و قوانین گذشته است و آن را به نام نور بر پیامبر گرامی خود فرو فرستادهای. کتابی که در پیشگاه تو از هر کتاب مقدس عزیزتر است و بر هر داستانی که حکایت کردهای شرف و رجحان دارد. در این کتاب که به نام فرقان نیز نامیده میشود میان حلال و حرام فرق نهادهای و از این کتاب که قرآن هم نام دارد شرایع احکام را آشکار فرمودهای و برای بندگان خویش مجملات حقایق را در خلال آیات بیناتش با تفضیل و توضیح بیان داشتهای. این همان کتاب است که از سوی تو بر سینهی روشن محمد صلواتک علیه نزول یافته و بسان مشعله نورانی و آسمانی در پیشاپیش امم قرار گرفته تا بشریت را از بیدای ضلالت به شاهراه هدایت سوق دهد و چنگال جهل و وحشت را از گریبان بنی آدم بدور دارد. مقرر فرمودهای که پیروان این کتاب در دو جهان با سعادت و سلامت دمساز باشند و همواره کامیاب بمانند. قرآن تو برای آنان که به گفتارش گوش میدهند شفای عاجل و قاطع است و در معضلات اجتماع میزان قسط و عدالتی است که هرگز از حقیقت انحراف نجوید و هرگز راه مبالغه و گزاف نپیماید. قرآن تو فروغ هدایت
[صفحه ۳۵۰]
است و هرگز در محفل صاحبدلان خاموش نشود. قرآن تو علم نجات و رستگاریست که هرگز پیروانش را به بیغولهی هلاکت نکشاند. آن کس که به قرآن توسل و تمسک جوید رشتهی صلاح و فلاح را در دو جهان یافته است.
پروردگار من! در این هنگام که مرا به تلاوتش یاری دادهای و زبان مرا در ادای الفاظ و عباراتش روان داشتهای چنان کن که از معانی گرانمایهاش نیز بهرهور باشم. مرا در صف قومی بنشان که حق حرمت قرآن را رعایت همی دارند و به آیات محکمات تو سر اعتقاد و تسلیم فرود آورند و در متشابهات قرآن به منابعی که بینات را توضیح همیدهد پردازند و بدین ترتیب با دین تو بسر برند و به درگاه تو طاعت و عبادت آورند.
پروردگار من! تو این کتاب کریم را بر پیامبر خود به احمال فروفرستادهای و حقایق مکتومش را در منتهای کمال و تفصیل به قلبش الهام فرمودهای و علم قرآن را به نام میراث به ما عطا کردهای و ما را بر آنان که از اسرار قرآن بیخبرند شرف و فضیلت بخشیدهای علم قرآن علمی گرانمایه و عظیم است و حمل این بار گران بر همه کس آسان نیست، و تو ای پروردگار بزرگ به جان ما نیروی دیگر بخشیدهای که توانیم علم قرآن را نگاه بداریم و نسبت به آن کسان که از این نیروی آسمانی محرومند تفوق و تعالی جوئیم.
اللهم فکما جعلت قلوبنا له حمله و عرفتنا برحمتک شرفه و فضله علی محمد الخطیب به و علی آله الخزان له واجعلنا ممن یعترف بانه من عندک حتی لایعار ضناالشک فی تصدیقه و لا یختلجنا الزیغ عن قصد طریقه.
آنچنان که ای پروردگار من قلب ما را مخزن اسرار قرآن قرار دادهای و برکت رحمت خویش و عظمت قرآن را در خاطرمان نشانیدهای به روان مقدس محمدی که لب به آیات بیناتش گشوده و به روان فرزندان
[صفحه ۳۵۱]
وی که نگهبانان امین و صدیق قرآنند درود و رحمت فرست و چنان کن که ما به صحت سند قرآن اعتراف آوریم و آیاتش را از طلیعه تا ختام وحی منزل تو دانیم تا در تصدیق گفتارش دستخوش تردید نشویم و از پیروی احکامش به انحراف نرویم.
پروردگار من! به روان محمد و آل محمد رحمت فرست و ما را از آن کسان که به ریسمان متین قرآن دست زدهاند و در گمراهیها و اشتباهات از فروغش راه جویند و به هنگام بلایا و محن در سایهاش پناه گیرند و شب تاریکشان را در نور درخشانش به صبح سپید رسانند و به بیان فصیح و بلیغش اقتدا جویند و از چراغ روشنش روشنائی طلبند و جز از راهی که مینماید راه نپویند بشمار.
پروردگار من! آنچنان که در سایهی قرآن محمد را علم دلالت و هدایت قرار دادهای و رضای خویش را رضای وی شمردهای، به روان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و به وسیلهی قرآن ما را به شریفترین جایگاهها برسان و این کتاب عزیز را نردبام ارتقاء و اعتلای ما قرار ده تا از برکتش به صقع سلامت عروج کنیم و در پناهش به روز رستاخیز ایمن و آسوده نشینیم و در روشنائیش راه به بهشت برین بریم.
پروردگارا! به روان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و به حق و حقیقت قرآن بار گناهان را از پشت ما فروانداز، و سیمای ما را به جمال ابرار و صالحین بیارای و ما را با کاروانی همراه کن که شبها و روزها آیات قرآن تلاوت همیکردند و در پیشگاه تو به نماز همی ایستادند، تا از پلیدیها و تباهیها تطهیر شویم.
خداوندا! ما را در آن انجمن بنشان که قرآن خوانند و از پرتوش بهره گیرند و ما را به حساب مردمی گذار که بازیچه آرزوهای ناهنجار
[صفحه ۳۵۲]
نیستند و از آرزوهای خویش فریب نخورند.
خداوندا! به روان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و در شبهای تیره و تار قرآن مجید را مونس ما ساز و از وسوسههای خطرناک شیطان در پناه قرآن مجید ایمنمان فرمای. در پناه قرآن پای ما را از محیط معصیت بر کنار دار و زبان ما را لال نشده از یاوه گوئی لال ساز و دستهای ما را از تعدی و تجاوز کوتاه کن و پرده غفلت را از پیش چشم ما فروانداز تا قلبهای ما به ادراک حقایق قرآن توفیق یابد و آن معانی را که کوه کلان نتواند دریافت دریابد.
پروردگارا! به روح محمود محمد و آل محمد رحمت فرست و پیدای ما را از برکت قرآن به صلاح بیارای و پنهان ما را در پناه قرآن از وسوسههای خطرناک بزدای و قلب ما را از کدورتها و لکههای گناه بشوی. امور پراکندهی ما را در پناه قرآن جمع کن و از برکت قرآن کام تشنهی ما را در عرصات قیامت سیراب ساز و به حق قرآن اندام عریان ما را در آن روز که همه برهنه و رسوا باشند بپوشان.
اللهم صل علی محمد و آله و اجبر بالقرآن خلتنا من عدم الاملاق و سق المذمومه و مدانی الاخلاق و اعصمنا به من هوه الکفر و دواعی النفاق حتی یکون لنا فی القیمه الی رضوانک و جنانک قائدا و لنا فی الدنیا عن سخطک و تعدی حدودک ذائدا و لما عندک بتحلیل حلاله و تحریم حرامه شاهدا.
به روان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و شکستگیهای ما را از برکت قرآن جبران فرمای و به هدایت قرآن از اخلاق زشت به دورمان دار و در پناه قرآن دریچهی کفر و نفاق را بروی ما فروبند تا قرآن مجید به روز قیامت ما را به سوی بهشت زیبای تو راه بنماید و در این جهان از خشم تو و معصیت تو منعمان کند و در پیشگاه تو شاهد ما به ادای وظائف و تکالیف ما باشد.
پروردگارا! به روان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و در پناه قرآن دشواری جان کندن را بر جان ما آسان ساز. در آن هنگامی
[صفحه ۳۵۳]
که به سکرات احتضار در افتیم و نفس در سینهی ما تنگی کند و با سنگینی از دهان ما به در آید و ملک الموت پنجه به شریان حیات ما اندازد و وحشت فراق به بستر ما در افتد و تلخی مرگ کام ما را لبریز کند و لحظهی وداع فرا رسد و نامهی اعمال ما به صورت طوقی طاقت فرسا بگردن ما حلقه زند و کشاکش فنا ما را به سوی گور براند و وعدهی دیدار به روز قیامت گذاشته شود از برکت و رحمت قرآن محروممان مساز و در آن مسکنت و نکبت قرآن را به فریادمان برسان.
پروردگار من! به روان محمد و آل محمد رحمت فرست و خانهی قبر را بر ما مبارک گردان و دل خاک را برای ما خانهای روشن و وسیع و دلپسند گردان و در تنگنای لحد بر ما سخت مگیر و به روز قیامت رسوا و روسیاهمان مدار و در آن لحظه که به پیشگاه عدالت و بازپرسی بر پای ایستیم به حق قرآن بر ما رحم کن، و بر مذلت و مسکنت ما ببخشای و هنگامی که با پای لرزان خود بر پل صراط گام گذاریم ما را ثابت قدم و مطمئن و آرام بدار و از لغزش و سقوط ایمنمان فرمای و در هول و هراس رستاخیز به حق قرآن از اضطراب و اظطرار، بر کنارمان بدار. در آن روز که چهرهها سیاه و جانها خسته و طاقتها طاق شده است از سیاهی چهره و تباهی حال و خستگی فراوان نجاتمان ده.
پروردگارا! چنان کن که اهل ایمان دوستمان بدارند و زندگی با سختیها و مشقتهایش بر ما آسان بگذرد.
پروردگارا! آنچنان که برگزیدهی بندهی تو محمد تکلیف رسالت ادا کرد و حق بندگی به جای آورد و به فرمان تو امتثال آورد و بندگان تو را پند و اندرز گفت به روان مقدسش رحمت فرست.
پروردگار من! پیامبر ما را در روز رستاخیز از همه کائنات به ذات اقدس خود نزدیکتر جای ده و شفاعت وی را از دیگران زودتر بپذیر و قدر و منزلت وی را از دیگران عالیتر و شریفتر گردان.
[صفحه ۳۵۴]
خداوندا! به روان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و به شرافت محمد، در پیشگاه خویش بیفزای و برهانش را قوی و حسناتش را بسیار ساز. شفاعتش را بپذیر و راهش را به خود نزدیکتر گردان و رویش را سفید و نورش را کامل و درجات و منزلتش را رفیع فرمای. ما را بر سنت وی زنده بدار و بر ملت و مذهبش بمیران. ما را به راه او بکشان و از آن کسان که فرمانش بردهاند و عصیانش روا نداشتهاند بشمار و همچنان در ردیف دوستانش محشورمان فرمای و در کنار حوض کوثر دیدارش را بر ما ارزانی دار و از دست وی سیرابمان ساز، و به روان محمد و آل محمد ای پروردگار من رحمت فرست، رحمتی که وی را به خیر تو بالاتر از آنچه آرزو کند اوج دهد و فضل و کرامت تو را بدو باز رساند. تو ای خداوند متعال رحمت واسعه و فضل عمیم باشد.
پروردگار من! آنچنان که محمد بندهی صالح و مختار تو حق پیامبری ادا کرد و آیات تو را بر مردم فرو خواند و به بندگان تو نصیحت فرمود و در راه تو جهاد کرد بر پاداشش بیفزای، پاداشی به وی عنایت فرمای که به هیچ یک از فرشتگان مقرب و انبیای مرسل و برگزیدگان عنایت نفرمودهای سلام ما و رحمت و برکت خدا بر او و فرزندان پاکدامن و مقدس او باد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *