زیارت نامه و ادعیه

دعای امام سجاد طلب رحمت بر رسول خدا

بار الها پس درود و رحمت فرست بر محمد، امین وحیت و برگزیدهی آفریدگانت و پسندیدهی بندگانت که پیشوای رحمت و راهبر خیر و کلید برکت است. همچنان که او برای اجرای فرمان تو جان خویش را به مشقت انداخت و در راه تو خود را هدف تیرهای آزار ساخت و در دعوت به سوی تو با خویشان خود در افتاد و برای خوشنودی تو با قبیله خود کارزار کرد و در راه احیای دین تو رشتهی خویشاوندی خود را قطع ساخت و نزدیکترین بستگانش را به علت اصرار بر انکار تو از خویش دور کرد. و دورترین مردم را به جهت پذیرفتن دین تو به خود نزدیک ساخت و برای تو با دورترین مردم دوستی کرد و با نزدیکترین آنها دشمنی ورزید و جان خود را در رساندن پیام تو خسته کرد. به سبب دعوت به دین و آئین تو خود را به رنج افکند، و آنان را در زمرهی پذیرندگان دعوت مشغول داشت، و به سرزمین غربت و محل دوری از جایگاه اهل و عشیرت و منشاء و مولد و آرامگاه جانش هجرت کرد، بدین منظور که دین تو را عزیز سازد، و بر کافران به تو غلبه کند. تا اینکه تصمیمش دربارهی دشمنان تو راست و استوار آمد و تدبیرش دربارهی دوستانت انجام گرفت. پس در حالی که از تو یاری میجست و در ناتوانی از تو نیرو میگرفت، به جنگ دشمنان برخاست، تا به دورترین نقطه دیارشان لشگر کشید و در میان آرامگاه شان بر آنان هجوم برد؛ تا فرمان تو آشکار و کلمهات بلند گردید، اگر چه مشرکین کراهت میداشتند. بارالها، پس به سبب زحمتی و رنجی که برای تو تحمل کرده، او را به بالاترین درجات بهشت، قرار داده تا کسی در منزلت با او مساوی نباشد و در مرتبت با او برابری نکند، و هیچ فرشتهی مقرب و پیمبر مرسل نزد تو با او همطراز نباشد، و قبول شفاعتش را در میان اهل بیت طاهرین و مومنان از امتش بیش از آنچه وعده دادهای به او اعلام فرمای ای کسی که وعدهات نافذ است. ای کسی که بدیها را چندین برابر به خوبیها تبدیل میکنی؛ زیرا که تو صاحب فضل عظیمی.
برگرفته از کتاب سیره معصومان امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محسن امیر عاملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *