زندگینامه

تعهداتی در زندگی امام سجاد

برجستگی سیرهی امام سجاد علیه السلام بر اثر داشتن پدیدههایی بیمانند است. اگر چه این پدیدهها در زندگی پدران و فرزندان معصوم او فراوان به چشم میخورد، لیک در سیرهی این امام به شکلی دیگر و به مراتب روشنتر و گستردهتر تبلور یافته است که میباید آنها را مورد توجه قرار داد. این پدیدهها عبارتاند از:
۱ – زهد و عبادت؛
۲ – گریه؛
۳ – دعا.
وقتی که زندگی امامان را بررسی کنیم، در مییابیم که همهی آنان در این پدیدهها از مردم زمان خویش برجستهتر بودهاند، لیک این پدیدهها در زندگی امام زینالعابدین علیه السلام از حد معمول فراتر رفته است تا آن جا که او در پایبندی به هر کدام از آنها بیهمتا بوده است؛ چرا که در زمینهی زهد و عبادت او را زینالعابدین و سید الزاهدین نام نهادهاند و حتی او در این زمینه ضربالمثل شده است.
در زمینهی گریه، امام سجاد علیه السلام از زمرهی گریه کنندگان پنجگانه به شمار آمده است.
اما در زمینهی دعا، صحیفهای که از او برجای مانده، گواه کافی بر چیزی است که ما میگوییم.
کوشش خواهیم کرد که در این بخش از کتاب، آثار تعهد و پایبندی به این پدیدهها را در سیمای سیرهی امام زینالعابدین علیه السلام ببینیم و آثار آنها را در زندگی اجتماعی امام که در تاریخ آنها را برای ما جاودانه ساخته است و نیز هدفی را که او از پرداختن به این پدیدهها – آن هم به این شکل متمرکز – مد نظر داشته است، بر خوانیم.
[صفحه ۱۷۹]
برگرفته از کتاب جهاد امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد رضا حسینی جلالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *