اخلاق و فضائل

عبادت و بندگی امام سجاد علیه السلام

امام زین العابدین علیه السلام در میدان عبادت و بندگی نسبت به خداوند یکتا، گوی سبقت را از تمام همگنان ربود، تا آن جا که
همه معترفند که او آقا و زینت عبادت کنندگان بود. آن قدر به پیشگاه خداوند پیشانی بر خاک سایید که همهی مواضع سجدهاش
دارای پیشانی پینه بسته) نامیدند [ ۴۸ ] چون میخواست وضو سازد، رنگ ) « ذو الثفنات » پینه بست و به همین خاطر آن بزرگوار را
چهرهاش دگرگون میشد؛ وقتی از علت آن جویا میشدند میفرمود: اتدرون بین یدی من ارید ان اقوم [ ۴۹ ]؛ آیا میدانید در مقابل
علی بن الحسین علیه السلام محرم شد؛ چون تلبیه گفت بیهوش شده از شتر پایین » : چه کسی میخواهم بایستم؟ مالک بن انس گوید
« زین العابدین »، به من خبر رسیده که او شبانه روز تا وقت مرگ هزار رکعت نماز میخوانده و به خاطر عبادت »: وی میگوید «. افتاد
من هیچ گاه روز برای وی » : نامیده شده است [ ۵۰ ]. وقتی از کنیز او خواستند تا آن بزرگوار را توصیف مختصر نماید، چنین گفت
طعامی نیاورده و شب برای او بستری نگستردهام [ ۵۱ ]. روزی به نماز ایستاده بود که ماری رو به آن حضرت پیش میآمد، امام
بدون کوچکترین توجهی، به نماز ادامه داد تا مار از میان دو پای ایشان رد شد؛ در حالی که آن [صفحه ۴۵ ] بزرگوار اصلا از
جای خود تکان نخورد و رنگ چهرهاش تغییر نکرد. [ ۵۲ ]. امام سجاد علیه السلام آن قدر به عبادت و راز و نیاز با خدا انس داشت
که حتی افرادی چون زهری – که مدتی شاگرد امام بوده و بعدها از علمای درباری شد – نسبت به عبادت و خلوص حضرت سجاد
.[ کان الزهری اذا ذکر علی بن الحسین یبکی و یقول: زین العابدین [ ۵۳ » : عشق میورزید؛ چنان که نقل شده
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته: محسن رنجبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *