احادیث و سخنان

سخنان امام سجاد در یاد شیطان

ای آفریدگار بزرگ! از شیطان رجیم که به سوی لغزش و سقوط سوقمان دهد و وسوسه همی کند و به هوای گمراهی ما حیلهها به کار همیبرد و نیرنگ همیزند به درگاه تو پناه میآوریم.
پروردگارا! اهریمن ناپاک در گوش ما سخنهای فریبنده گوید و در چشم ما چشم اندازهای فریبنده به جلوه درآورد.
اصرار بسیار ورزد که ما به وعدهها و نویدهایش اعتماد کنیم و
[صفحه ۲۲۶]
به آنچه گوید و نماید ایمان آوریم.
پروردگارا! این دیو نابکار دامهای جوراجور و رنگارنگ در راه ما بگذارد.
این دیو نابکار فکرهای ابلهانه، غرور و خودبینی را در مغز ما فرو برد تا خودبین و مغرورمان بدارد.
این دیو نابکار به خویشتن وعده همی دهد که دمار از روزگار ما برآورد.
خواه و ناخواه جان ما را از صراط مستقیم، از راهی که به رحمت بیانتهای تو منتهی شود بازگرداند و به دنبال خویش به بیغولهها و بیراههها سوقمان دهد.
اغرا کند و اغوا کند و عشق طاعت و شرف عبادت تو را از چشم و دلمان بردارد و به عوض لذت گناه را در کاممان صد چندان نماید.
و بدین ترتیب معصیت را شیرین و ساده و سبک جلوه دهد و عبادت را تلخ و ناگوار و منفور بنمایاند و بالاخره از جوار برکت و مرحمت تو دورمان سازد.
اللهم اخساه عنا بعبادتک و اکبته بدو بنا فی محبتک واجعل بیننا و بینه سترا لا یهتکه وردما مصمتا لا یفتقه.
پروردگارا! این دیو نابکار را همچون سگی که در برابر سنگ و عصا رانده شود از محراب عبادت ما بران و خورشید عشق خویش را در دل ما آنچنان بدرخشان که چشم ناپاک بین شیطان کور و از کنارمان دور گردد.
پروردگارا! میان ما و این عنصر خبیث پردهای فرو آویز که هرگز چاک نشود و گوهر ایمان و عبادت ما را در پناه حصاری استوار جای ده که هرگز فرو نریزد.
پروردگارا! به روح مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و
[صفحه ۲۲۷]
آنچنان کن که شیطان مطرود دور از ما همواره با دشمنان تو همدم و همنشین باشد و هیچ گاه از ما یاد نیاورد.
آنچنان کن که در پردههای عصمت آسمانی از اضلال و اغوای وی ایمن بیارامیم و در قلعهی عصمت و عفاف از انحطاط و انحراف به دور مانیم.
مقدر فرمای که شیطان همیشه پشت به ما و روی با دشمنان ما بدارد و افسونهای خانمان براندازش در دل و جان ما باطل و بیهوده ماند.
پروردگارا! به روان نازنین محمد و آل محمد رحمت فرست و از پرتو مشعل هدایت ظلمات ضلالت را در هم بشکن و آن چنان که گمراهان از گناهان خویش لذت میبرند کام ما را نیز از لذت صلاح و پارسائی سرشار ساز و بازار توشه تقوی ما را از وعدههای شیطان بینیاز دار و راه ما را که به جانب سداد و ثواب کشیده شود از راه او که منتهی به کفر و الحاد گردد برکنار دار.
پروردگارا! شیطان را در دل ما جای مبخش و در خانهی ما را به روی سیاه وی مگشای.
پروردگارا! پرده از فضایح و قبایح ابلیس برانداز چنان که به هدف منحوس و ملعون وی پی ببریم و از وسوسهها و دغدغههایش بگریزیم.
به چشم و گوش ما فروغ آسمانی بخش که درست ببینیم و درست بشنویم. دشمن خویش را بشناسیم و از مکائد و حیلههایش بر حذر بمانیم
به قلب ما الهام فرمای که راه بدو ندهد و از خواب غفلت بیدارمان دار تا کار ما به شقاوت و مذلت نیفتد. به ما کمک کن که با وی بجنگیم و در این جنگ پیروزی را نصیب ما ساز و مسکنت و ملعنت را به جان وی درانداز.
پروردگارا! جان ما را از محنت و طاعت شیطان بیزار کن و
[صفحه ۲۲۸]
رشتههای دام وی را با پنجهی ما فرو بگسل و ما را از خطر سقوط ایمن فرمای.
اللهم صلی علی محمد و آله و چنان که سیطرت و سلطنت شیطان به محیط زندگانی ما راه نیابد و امیدش برای همیشه از اغرا و اغوای ما به نومیدی گراید و دست تجاوزش از دامان عصمت ما کوتاه بماند.
به روان محمد و آل محمد رحمت فرست و مقدر فرمای که پدران ما و مادران ما و فرزندان ما و خویشاوندان ما و دوستان ما و آشنایان ما و همسایگان ما از مومنین و مومنات باشند و در پناه تو از شر شیطان ایمن بمانند و هرگز به دام وی نیفتند.
پروردگارا! تو میتوانی که ما را در قلعهی متین و حرز مبین خود جای بخشی و به جان ما جوشنی بپوشانی که تیرهای جانگزای شیطان را بازگرداند و به دست ما حربهای دهی که دمار از لشگر شیطان برآورد.
پروردگارا! مرا و کسان مرا در آن جوشن نجات بخش از طعنههای شیطان ایمن دار و با آن حربههای آسمانی چیرگی ما را بر لشکر شیطان مسلم فرمای.
پروردگارا! همه آن کسان را، از گذشتگان و آیندگان که به یگانگی تو ایمان دارند و با اخلاص و صمیمیت به طاعت و عبادت تو برمیخیزند و در دوستی تو شیطان را دشمن میدارند از شر شیطان به دور دار
پروردگارا! این قوم بندگان تو باشند که جز در پناه تو نتوانند از وسوسههای نفس ایمن بمانند و جز با دست تو یارا ندارند که شیاطین را از ساحت عصمت و ایمان خویش برانند.
پس چنان کن که دست توانای تو از کمون غیب به حمایتشان پیش آید و با فروغ معارف آسمانی ظلمات جهل و غفلت در محیط حیاتشان از هم بشکافد.
اللهم احلل ما عقد افتق ما رتق و افسخ ما دبر و ثبطه اذا عزم و انقض ما ابرم.
[صفحه ۲۲۹]
پس ای آفریدگار متعال! آن گرهها را که با انگشت شیطان فروبسته شد بگشای و دوختههایش را از هم بشکاف و تدبیرش فرو بگسل و اساس عزمش را به هم بریز و حصار فسادش فرو بشکن.
پروردگارا! جمعش را پریشان ساز و نقشش را بر آب انداز و پناهگاهش را ویران کن و بینیاش را به خاک مذلت فرومال.
پروردگارا! ما را در صف دشمنان شیطان بنشان و روا مدار خدایا که نام ما در جریدهی دوستان نگون بختش نگاشته آید.
چنان کن که در برابر وسوسهها و فریبهای وی استوار بمانیم و هرگز به دلیریها و فریبندگیهای وی دل نسپاریم و هرگز دعوتش لبیک اجابت نگوئیم.
به زبان ما توش و توان بخش تا بر ضد شیطان سخن گوئیم و دیگران را از هواجس و وساوس وی برحذر داریم.
و بکوشیم که همگان به جنگ او برخیزند و پشت به پشت هم داده به روی بستیزند.
پروردگارا! به روح مقدس محمد که خاتم النبیین و سیدالمرسلین است رحمت بیمنتها فرست و فرزندان طیبین و طاهرینش را خوشنود بدار و ما را با کسان ما… ما را با برادران و خواهران و پدران و مادران ما… ما را و عموم مومنین و مومنات را از آنچه پرهیز جستهایم در جوار عظمت و قدرت خویش پناه ده و از آن مهالک و مشکلات که همیترسیم ایمن دار.
پروردگارا! ای خداوند رئوف و رحیم دعای ما را بشنو و حاجت ما را برآور و آن سخنها را که از قلب ما به زبان ما نیامده ناگفته بدان و آن مسئلتها را که فراموش مانده ناخواسته به اجابت مقرون دار.
پروردگارا! کرامتی فرمای که با بندگان صالح و پرهیزکار تو در ملکوت مقدس تو همسایه باشیم و در ردیف پرهیزکاران و پارسایان
[صفحه ۲۳۰]
قرار گیریم.
آمین یا رب العالمین
برگرفته از کتاب معصوم ششم علی بن الحسین سید الساجدین علیه السلام نوشته آقای جواد فاضل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *