احادیث و سخنان

سخنان امام سجاد در طلب باران

ای آفریدگار متعال! ما را از سرچشمهی ابرها زلال رحمت بخشان و باران پربرکت خویش را بر زمینهای تشنه و سوختهی ما فروبار.
سایهی لطف خویش را بر سر ما بگشای و ابرهای رحمت آسمان را به سوی ما بکشان تا بر زمین تو فروبارند و اراضی مرده را زنده سازند و سبزهها و گیاهها برویانند.
[صفحه ۲۴۷]
پروردگارا! بر بندگان بینوای خویش منت گذار و میوههای باغ را ببار بیاور و غنچههای نشکفته را به شادابی و صفا بگشای.
پروردگارا! به این زمینهای تباه شده از برکت باران، فرخی بخش و بگذار با رنگ گلها و صفای سبزهها غمکدهی ما جلای شادمانی به خویش گیرد و ویرانیهای ما آباد گردد.
پروردگار من! به فرشتگان رحمت و رافت خویش فرمان کن که ابرهای برکت را به سوی ما برانند و کام تشنهی ما را با زلال باران سیراب سازند.
بارانی که فراوان و سودمند و فرح بخش و نشاط افزا باشد.
بارانی که هر چه زودتر فرود آید و هر چه دیر از فرود آمدن فرا ایستد.
بارانی که زوایای مردهی زمین را زنده سازد و از برگها و بارهای رنگ زده و غبار آلود زنگ و غبار بزداید و زیانهای خشکسالی را جبران کند و سودهای از دست رفته را بازآورد.
بارانی که ناف زمین بگشاید و کودک نبات برآورد و بر روزی روزی خواران بیفزاید و شکر شکر گذاران افزون کند.
سحابا متراکما حنیئا مریئا طبقا مجلجلا غیر ملث و دقه و لا خلب برقه
ابری که فشرده شده و آب دار باشد و رگباری گوارا و فرخنده و فراوان بیفشاند.
ابری که رگبارش به شکوفهها و نهالها زیان نرساند.
ابری که برقآور و آتشزا نباشد.
پروردگارا! از ابر رحمت تو بارانی خواهیم که همچون دست رحمت تو فریادرس و دستگیر و مبارک و کریم باشد.
بسیار بیاید و بسیار ببارد، وسیع و عریض و سیر کننده و سیراب کننده باشد.
[صفحه ۲۴۸]
آن چنان فروبارد که کاروان را از راه بازگرداند و آن قدر کرامت کند که مزرعههای آفتاب خورده و قحطی زده را به کرم و کرامت وا دارد.
بارانی که در درههای ژرف سیل انگیزاند و چاهها را از شربت گوارا لبریز سازد.
قیمت ارزاق را در شهرها ارزان کند و چهار پایان افسردهی ما را به شور و نشاط درآورد و بر روی مردم ابواب فرح و انبساط بگشاید.
بارانی که نعما و مواهب تو را بر ما تکمیل کند، در مزرعهها خوشههای پربار بپروراند و در مرتعها پستانهای بیشیر را سرشار سازد، و بر نیروی ما بیفزاید و به رحمت و مرحمت تو امیدوارمان بدارد.
اللهم لا تجعل ظله علینا سموما و لا تجعل برده علینا حسوما و لا تجعل صوبه علینا رجوما و لا تجعل مائه علینا اجاجا
و همچنان ای کردگار توانا از سایهی این ابرها به جان ما طوفان زهرناک مینداز و سرمایش را بر ما نامبارک و منحوس مفرمای و قطراتش را همچون ریگهای رجم و لعنت بر سر ما مریز و آبش را در کام ما تلخ مگردان.
خداوندا! به روح محمود محمد و آل محمد رحمت فرست و برکات آسمان و زمین را بر ما ارزانی فرمای زیرا سلطنت تو علیا و فرمان تو مطاع و دست تو تواناست،
انک علی کل شیئی قدیر
برگرفته از کتاب معصوم ششم علی بن الحسین سید الساجدین علیه السلام نوشته آقای جواد فاضل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *