احادیث و سخنان

سخنان امام سجاد در شکایت از ستمکاران

ای دانندهی بیمانند که از نالهی ستمدیدگان خبر داری و آنچه را که
[صفحه ۲۳۴]
بر مردم مظلوم میگذرد ناگفته میدانی و در تصدیق شکایتها و حکایتهایشان به گواهی گواهان بینیازی.
ای آن کس که دست حمایت و یاری تو همواره به سوی ستم زدگان دراز است و هرگز ستمگران را شایستهی یاری و حمایت نمیدانی.
ای پروردگار دانا و توانای من! تو دیدهای که از «در اینجا نام و نام پدر ظالم را یاد میکرد» چه ستم دیدهام و میدانی که در فشار زجر و عذاب وی چه کشیدهام.
پروردگارا من! این قوم، مشت ستم گره کردهاند و دست بیداد از آستین برآوردهاند، نعمت تو را کفران کردهاند و مغرورانه به انکار قدرت و سلطنت تو برخاستهاند.
اللهم فصل علی محمد و آله و خذ ظالمی و عدوی عن ظلمی بقوتک و اقلل حده عنی بقدرتک و اجعل له شغلا فیما یلیه و عجزا عما یناویه.
پروردگارا به روان محمد و آل محمد درود فرست و آن کس را که بر من ستم کرده و دشمنی آورده به قهر و غضب بگیر و شرارتش را از جان من بکاه و آن چنانش در کار خویش سرگردان بدار که مرا فراموش کند و از آزار من بازماند.
پروردگار من! مزهی ظلم را در کامش تلخ بگردان و داد مرا از بیداد وی بگیر و مرا از ارتکاب ظلم و ستم در پناه خویش ایمن فرمای و مگذار پنجههای من همچون چنگال نابکار وی به خون مظلوم آلایش بیابد.
خداوندا! بر محمد و آل محمد درود فرست و دشمن ستمکار مرا به روزگاری بنشان که دل دردمند مرا شفا بخشد و خشم و غضب من فروبنشیند.
خداوندا! بر محمد و آل محمد درود فرست و به پاداش رنجی که از ظلم ظالم بردهام گناهان مرا ببخش و ستم او را با رحمت و مرحمت
[صفحه ۲۳۵]
خویش جبران فرمای و آنچه در حق من بدی کردهاند تو خوبی کن زیرا عداوت دیگران در برابر محبت تو ناچیز باشد و دور از غضب تو سطوت و صولت دیگران را هیچ شماریم و با شفقت و انعام تو بر هیچ مصیبت اشک نریزیم و خاطر رنجیده نداریم.
پروردگارا! آنچنان که از ظلم و ستم به نکوهش یاد کردی مرا از ظلم و ستم بر کنار دار و بدان ترتیب که ظلم و ستم را منفور و مکروه شمردهای مگذار دامان من به ظلم و ستم بیالاید و بندهی تو از پیشگاه تو با نفرت و کراهت رانده شود.
پروردگار من! جز به تو در نزد کس غم خود بازنگویم و جز از قدرت و قوت تو از هیچ کس کمک تمنا ندارم و حاکمی جز تو نشناسم:
فصل علی محمد و آله و صل دعائی باالاجابه واقرن شکایتی بالتغییر.
به روان محمد و آلمحمد رحمت فرست و حاجت مرا اجابت فرمای و شکایت مرا از دشمن من با توبیخی که بر وی روا میداری مقرون دار.
خدای من! مرا از عدالت خویش نومید مخواه و در این نومیدی جان مرا به تشویش مینداز.
خداوندا! بر دشمن ستمکردار من ببخش و وی را در این بخشش به ظلم و ستم دلیر مکن.
تا مبادا همچنان بر جان مردم توسن ستم بتازد و بر کردار ناهنجار خویش پای اصرار بفشارد.
آنچه را که به ستمکاران وعده کردهای بدو برسان تا دیگر گرد ستمکاری نگردد و آنچه را که به ستمکشان وعده دادهای در حق من اجابت فرمای تا دل شکستهی من بیاساید و خاطرم خوشنود شود.
پروردگار من! به روان محمد و آل محمد رحمت فرست و به من توفیق و سعادتی عطا فرمای تا به آنچه در حق من روا میداری رضا دهم و به تقدیر تسلیم باشم. چه به من ببخشی و چه از من بازگیری. در همه حال خُرسندی تو خُرسندی من باشد و مرا به سوی آن هدف که قویم تر
[صفحه ۲۳۶]
است هدایت کن و به کاری که دین و دنیای مرا با سلامت مقرون دارد بگمار.
پروردگار من! اگر چنین امضا فرمودهای که دشمن ستمکردار مرا در این دنیا آسوده بگذاری و به روز رستاخیز کیفرش بازدهی و مصلحت مرا در زندگانی من چنین شناختهای به روان محمد و آل محمد رحمت فرست. وایدنی منک بنیه صادقه و صبر دائم.
به من نیتی راست و روشن عطا فرمای تا مصلحت خویش بازشناسم و قلب مرا شکیبا دار تا بر زجر و عذاب صبر کنم و به انتظار روزی که در پیشگاه تو عرض مخاصمت و محاکمت کنند بنشینم.
پروردگارا! روا مدار که همچون مردان نا بردبار ناله و فریاد برآورم و آزمندانه از دست انتقام جوی تو انتقام خویش را از دشمن خویش بخواهم.
در آئینهی قلب من سایهای از آنچه به روز رستاخیز دربارهی مظلوم و ظالم خواهی کرد برافکن تا لذت ثواب تو را در کام خویش ادراک کنم و شقاوت و مذلت ظالم خویش را ببینم و بدین ترتیب خوش دل و خُرسند شوم و بر مرارتهای زندگی شکیبا بمانم.
پروردگار من! به من کمک کن تا تو را بشناسم و به پیشگاه الوهیت تو گردن طاعت و عبادت فروبکشم و بر قسمت خویش که با رضای تو مقرون است قناعت کنم. همواره شیوهی من شکر تو و عادت من ذکر تو باشد، و با اطمینان و اعتماد سرنوشت خود را دریابم و آنچه تو خواهی بخواهم.
آمین یا رب العالمین انک ذوالفضل العظیم و انت علی کل شیئی قدیر
ای پروردگار جهان و جهانیان! فضل تو عظیم و قدرت تو بیمانند است.
جهان در بند تو و جهانیان بندهی تو باشند. خدای من دعای مرا
[صفحه ۲۳۷]
اجابت فرمای.
برگرفته از کتاب معصوم ششم علی بن الحسین سید الساجدین علیه السلام نوشته آقای جواد فاضل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *