احادیث و سخنان

سخنان امام سجاد در ستایش پروردگار

ای آفریدگار بزرگ که بزرگی شگفت انگیز تو در وسعت خیال نگنجد و عظمت علیای تو را لفظها و لغتها نتوانند تعبیر کنند. به روح مقدس محمد و روان فرزندانش رحمت فرمای و ما را از خطر الحاد در پناه عظمت خویش ایمن دار.
ای پادشاه پادشاهان.. ای سلطان وجود که تخت سلطنت تو بر عرش برین استوار باشد و قدرت شکست ناپذیر تو قویترین قدرتها را درهم شکند و دوران پادشاهی تو انتها نگیرد. به روح مقدس محمد و روان فرزندانش رحمت فرمای و گردن ضعیف و زبون ما را از بند عذاب آزاد کن.
[صفحه ۲۰۰]
ای دارندهی بیهمتا! که هرگز دارائی تو زیان نبیند و خزانهی غیب تو تهی نماند بر محمد و فرزندانش رحمت فرمای و ما را از نور و نعمت خویش بیبهره مگذار.
این نور اعلی و اقدس. ای روشنی بخش روشنیها و منبع نعمتها و رحمتها که دیدگان ما تاب دیدار تو را ندارد بر محمد و آل محمد رحمت فرمای و جانهای ما را به ملکوت آسمانها نزدیک ساز.
ای جلال جلیل. ای شکوه بیمانند که شکوه شکوهمندان در برابر ذات اجل و اعلای تو سخت کوچک و حقیر نماید بر محمد و آل محمد رحمت فرست و به ما آبرو و کرامت عطا فرمای.
ای دانای رازها و رمزها که سایهی اندیشهها را در مغزها میشناسی و اسرار ما را ناگفته میدانی و ننوشته میخوانی بر محمد و آل محمد رحمت فرمای و پرده از قبایح اعمال ما فرو مینداز و رسوایمان مساز.
تو ای پروردگار بینیاز گردن ما را جز به درگاه خویش در برابر هیچ کس فرو مشکن.
دست مرحمت و حمایت به سوی ما بگشای تا هرگز از زور آوران اندیشه نیاوریم. به سوی ما بنگر تا از اغراض دیگران نگران نمانیم.
چون تو ببخشی کف حاجت پیش کس نبریم و چون تو ایمن فرمائی از سطوت و صولت کس نهراسیم.
پروردگارا بر محمد و آل محمد رحمت فرست و به سود دین و دنیای ما مشیت فرمای و ما را از زیان دین و دنیا بر کنار دار.
آن چنان کن که جریان تقدیر به سوی سعادت ما سوق یابد و ما را از شقاوت و مذلت به دور دارد. روی به ما آور و از ما روی بر مگردان.
خداوندا بر محمد و آل محمد رحمت فرمای و جان مستمند ما را از قهر خود در پناه مهر خود جای ده. همواره راهنمای ما باش تا به سوی تو راه یابیم و از آنچه ما را از جوار رحمت و منبع برکت تو دور میدارد
[صفحه ۲۰۱]
به دور باشیم. زیرا آن کس به سلامت ماند که در پناه تو جای کند و آن جا از نعمت دانش برخوردار باشد که به هدایت تو راه گیرد و آن دست به غنیمت رسد که دست توانای تو دستگیر اوست.
خداوندا به روح مقدس محمد و روان فرزندانش رحمت فرست و مگذار که اهریمن ناپاک به جان ما چنگ زند و فتنه روزگار دامن ما گیرد و چنگال ستمکار حکومت به گریبان ما افتد.
خداوندا! آن کسان که از حوادث و ملاحم ایام بگریزند جز سایهی مرحمت و قدرت تو گریز گاهی ندارند. بر محمد و آل محمد رحمت فرست و ما را بدین گریزگاه راه بنمای.
خداوندا! آن دستهای بخشنده که کریمانه بر دامن درویشان سیم و زر افشانند هر چه دارند از دارائی فنا ناپذیر تو دارند. بر محمد و آل محمد رحمت فرمای و هم خویشتن ما را توانگر سازد تا دامن درویشانهی ما به پیشگاه توانگران گسترده نشود.
خداوندا! پیشوایان علم و اخلاق که بشر را به سوی فضیلت راهبری کنند جز نور هدایت تو چراغی به پیش ندارند. بر محمد و آل محمد رحمت فرست و آن چراغ آسمانی را که رهنمای گمشدگان است فرا راه ما دار.
خداوندا! آن کس را که دوست باشی چه غم اگر جهان دشمن باشد و آن عزیز را که تو برافرازی هیچ کس به خاک ذلت نتواند افکند.
اللهم انک من والیت لم یضرره خذلان الخاذلین و من اعطیت لم ینقصه منع المانعین و من هدیت لم یغوه اضلال المضلین
و همچنان ریزه خوار خوان تو از سفره انعام دیگران سیر است و راهروانی را که تو راهنما و راهبر باشی کس نتواند گمراه کند و عزیزان تو هرگز زهر مذلت نچشند و رنج مسکنت نکشند.
پس بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را با تشریف عزت
[صفحه ۲۰۲]
خویش شرف بخش و اعتبار و افتخار مناعت ارزانی فرمای.
چون تو توانگری دهی از توانگران بینیاز مانیم و چون هدایت کنی به هدایت دیگران حاجتی نخواهیم داشت.
اللهم صلی علی محمد و آله و اجعل سلامه قلوبنا فی ذکر عظمتک و فراغ ابداننا فی شکر نعمتک و انطلاق السنتنا فی وصف منتک.
بر محمد و آل محمد درود فرست و مقدر فرمای که دلهای ما به یاد عظمت تو در سلامت بماند و دست و پای ما به شکر نعمت تو حرکت کند و زبانهای ما هر چه گوید همه در وصف خدائی و خداوندی تو گوید.
پروردگارا به روح مقدس محمد و فرزندانش رحمت کن و آن سعادت نصیب ما فرمای که دیگران را به سوی تو خوانیم و ره گم کردگان را به ملکوت اعلای تو راه بنمائیم و در ردیف ویژگان درگاه تو قرار گیریم و از رحمت بیمنتهای تو بهرهمند شویم.
یا ارحم الراحمین.
برگرفته از کتاب معصوم ششم علی بن الحسین سید الساجدین علیه السلام نوشته آقای جواد فاضل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *