آثار

نیایش چهاردهم امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه

۲) ای خداوندی که از درد و رنج دادخواهان آگاهی. )
۳) ای خداوندی که در دادخواهیشان به گواهی گواهانت نیاز نیست. )
صفحه ۲۲ از ۸۹
۴) ای خداوندی که ستمدیدگان را یاوریت نزدیک است و از ستمکاران جانبداریت دور. )
۵) تو میدانی- ای خداوند من- که فلان فرزند فلان در حق من مرتکب چه کارهایی شده که تو خود از آن منع فرمودهای و او را )
در بیحرمتی به من چه اعمالی است که تو خود از آن نهی کردهای. و این همه از سر مستی اوست به سبب نعمتی که تواش عنایت
کردهای و از بیباکی اوست در برابر کیفری که تواش مقرر داشتهای.
۶) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و به نیروی خود آن را که بر من ستم میکند یا دشمنی میورزد فرو گیر و به )
قدرت خود از تیزی سطوتش بکاه و به درماندگیهای خود مشغولش نمای و در پیکار با آن که
______________________________
۱] دعای آن حضرت است به هنگامی که از ستمکاران بد و ستمی یا مکروهی میرسید. ]
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۹۴
به خلافش برخاسته است عاجزش گردان.
۱) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و خصم مرا رخصت مده که بر من ستم روا دارد. نیک یاریم کن که در برابرش )
پایداری کنم و مرا از ارتکاب اعمالی چون اعمال او و گرفتار آمدن به حالتی چون حال او، نگهدار.
۲) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و در حال مرا بر ضد او چنان یاوری کن که خشم مرا فرو نشاند و انتقام من از او )
بستاند.
۳) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و به جای آن ستم که آن ستمکار بر من روا داشته است تو عفو و بخشایش خود )
بر من ارزانی دار و به جای سوء رفتار او رحمت خود بر من عطا فرمای، که هر مکروهی در برابر خشم تو ناچیز است و هر مصیبتی
در برابر غضب تو سهل.
۴) ای خداوند، آن سان که در دل من ستمدیدگی را نکوهیده داشتهای مرا نیز توفیق ده که به کس ستم نکنم. )
۵) ای خداوند، شکایت جز به تو به دیگر کس نبرم و از دیگری جز تو داوری نجویم. هرگز مباد که چنین کنم. پس بر محمد و )
خاندانش درود بفرست و دعای مرا به اجابت پیوند و دادخواهی مرا با دگرگون ساختن ستمگر قرین فرمای.
۶) ای خداوند، مرا به نومیدی از انصاف دادن خویش میازمای. و آن را که بر من ستم روا میدارد آن چنان ایمن مگردان که کیفر )
تو از یاد ببرد، تا در ستم بر من پای فشرده و بر حق من دست تطاول دراز کند. به زودی آن وعده که به ستمکاران دادهای در حق
او روا دار و آن وعده اجابت که بیچارگان را دادهای در باره من به جای آر.
۷) ای خداوند، بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا توفیق ده که هر چه بر من مقدّر نمودهای، خواه مرا سودمند افتد یا زیانمند، )
به آسانی
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۹۵
بپذیرم و به هر چه مرا دادهای یا از من گرفتهای خرسند گردان و به راستترین راهها هدایتم نمای و به سالمترین کاریم بر گمار.
۱) ای خداوند، اگر خیر من در آن است که گرفتن حق من و انتقام من از آن کس که بر من ستم روا داشته است تا روز باز پسین- )
روزی که حق و باطل از یکدیگر جدا شوند و خصمان برای داوری در یک جای گرد آیند- به تأخیر افتد، پس بر محمد و
خاندانش درود بفرست و مرا به نیتی صادق و صبر دایم مدد فرمای. و از امیال نکوهیده و آزمندی حریصان در پناه خود دار و
پاداش نیکی را که برای من اندوختهای و آن کیفر و عقاب را که برای خصم من مهیا ساختهای در آینه دل من عیان کن و سبب
خرسندی منش گردان، در برابر آنچه برای من مقدر ساختهای و باعث اطمینان من است به آنچه برای من اختیار کردهای.
آمین رب العالمین، انک ذو الفضل العظیم و انک علی کل شیء قدیر.
صفحه ۲۳ از ۸۹
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۹۷
(۱)
برگرفته از کتاب ترجمه صحیفه سجادیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *