آثار

نیایش ششم امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه

۲) حمد و سپاس خداوندی را که به قوّت خود شب و روز را بیافرید و به قدرت خویش آن دو را از یکدیگر فرق نهاد و هر یک )
را حدّی محدود و زمانی معیّن قرار داد. به تقدیر خویش از یکی میکاهد و بر دیگری میافزاید و بر یکی میافزاید و از دیگری
میکاهد، تا بندگانش را توان به دست آوردن قوت باشد و امکان پرورش. شب را بیافرید تا بندگانش در آن از رنج و تلاش
بیاسایند و آن را به مثابه پوششی گردانید تا در آن به خواب راحت روند: تنشان بدان آسوده شود و نیرو گیرد و خود به لذت و
کامیابی رسند. روز را بیافرید تا در روشنایی آن به طلب فضل و نعمت.
خداوندی پردازند و رزق او را فرا چنگ آرند و در زمین خدا به سیر و سفر روند، تا هم از نعم این جهان عاجل برخوردار شوند و
هم در آن جهان به سعادت آجل رسند. به همه اینها کارشان به صلاح میآورد و از کردارهایشان آگاه میشود و مینگرد که در
اوقات فرمانبرداریاش چگونهاند و اعمال واجب چسان به جای میآورند و احکام او چسان مجری میدارند، تا بدکاران را به کیفر
بد رساند و نیکوکاران را پاداش نیک دهد.
______________________________
۱] دعای آن حضرت است به هنگام پگاه و شامگاه. ]
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۶۰
۱) بار خدایا، حمد و سپاس تو را که پرتو بامدادی آشکار ساختی و ما را از فروغ روز بهرهمند گردانیدی و جایهایی را که روزی )
خود از آنجا فراچنگ میآوریم به ما نمودی و از پیشامدهای آفات در امان داشتی.
ما و همه چیزها جملگی صبح کردیم و همه از آن توایم: از آسمان و زمین و هر چه در آن دو نهادهای از آرمیده و جنبنده و ایستاده
و رونده و هر چه بر هواست و هر چه درون زمین است. صبح کردیم و همه در قبضه قدرت توایم، در چنبر ملک و سلطه توایم،
مشیّت تو ما را در بر گرفته و هر چه کنیم به مشیّت تو کنیم و به هر حال که باشیم بسته تدبیر تو باشیم. ما را کاری نیست جز آنچه
تو ما را مقرر داشتهای و ما را بهرهای نیست جز آنچه تو ما را عطا کردهای. این بامدادی است نو دمیده و روزی است تازه فرا
رسیده. بر اعمال ما گواه است. اگر نیکی کنیم، ما را وداع کند به ستایش و اگر بدی کنیم، از ما جدا شود به نکوهش.
صفحه ۱۵ از ۸۹
۲) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و روزی ما چنان کن که این روز را مصاحبی شایسته باشیم و ما را از آن نگهدار )
که ترکش گوییم در حالی که مرتکب گناهی کوچک یا بزرگ شده باشیم.
۳) خداوندا، ما را در این روز از حسنات پاداشی جزیل عنایت کن و از سیئات دور بدار. بامداد و شامگاهش را برای ما پر از سپاس )
و ستایش و پاداش و ثواب و بخشش و نیکی گردان.
۴) بار خدایا، چنان کن که فرشتگانی که اعمال ما را مینویسند از نوشتن اعمال بد ما در رنج نیفتند. نامههای عمل ما را از حسنات )
پر ساز و ما را به اعمال ناپسندمان در نزد آنان خوار مگردان.
۵) بار خدایا، در هر ساعت از ساعتهای روز، از سوی بندگانت برای ما حظی قرار ده و از سپاسگزاری نصیبی و از فرشتگانت گواه )
راستینی.
۶) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و ما را از پیش رو و پشت سر و جانب راست و جانب چپ و از هر طرف حفاظت )
فرمای، آن
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۶۱
سان که از معصیت تو در امان مانیم و به اطاعت تو راه یابیم و هر چه کنیم در طریق محبت تو باشد.
۱) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و ما را در این روز و این شب و هر روز به انجام دادن کارهای نیک و دوری از )
کارهای ناپسند توفیق ده و به شکر نعمتها و پیروی از سنتها و دوری از بدعتها و امر به معروف و نهی از منکر و پاسداشت اسلام و
نکوهش باطل و خوار داشت آن، و نصرت حق و عزیز داشتن آن و راهنمایی گمگشتگان و یاری نا توانان و فریادرسی
ستمدیدگان، توفیق ده.
۲) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و این روز را برای ما مبارکترین روزی گردان که دیدهایم و نیکوترین مصاحبی )
که به صحبت داشتهایم و بهترین وقتی که بسر آوردهایم. از میان بندگانت که شب و روز بر آنان میگذرد، ما را خرسندترین آنان
گردان و سپاسگزارترین بهرهگیران از نعمتهایت و پایدارترین رهسپاران بر وفق آیینت و حذر کنندهترین کسان از آنچه به ترک آن
فرمان دادهای.
۳) بار خدایا، تو را به شهادت میگیرم و تو شهادت را بسندهای، و آسمان تو را و ساکنانش را و زمین تو را و ساکنانش را از )
فرشتگانت و همه آفریدگانت، در این روز و در این ساعت و در این شب و در این مکان، به شهادت میگیرم که گواهی دهم که
تو خدای یکتایی و جز تو خدایی نیست، تویی آن که بر پای دارنده عدالت بود و در داوری دادگر بود و به بندگان مهربان بود و
فرمانروای جهان بود و بر همه آفریدگان رحمت آورد.
۴) شهادت میدهم که محمد بنده توست و پیامآور توست و برگزیدهترین آفریدگان توست، او را به ابلاغ رسالت خویش )
برانگیختی، آن را ابلاغ کرد، فرمانش دادی که امت خود اندرز دهد، اندرز داد.
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۶۲
۱) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست، بیشترین درودی که به یکی از آفریدگان خویش فرستادهای. و از سوی ما او را )
بهترین چیزی عطا کن که به یکی از بندگان خویش عطا کردهای و برترین و کرامندترین پاداشی ارزانی دار که بر پیامبران خود از
سوی امتشان ارزانی داشتهای.
۲) تو هستی که نعمتهای کرامند میدهی و تویی که گناهان بزرگ را میآمرزی و تویی از هر مهربانی مهربانتر. پس درود )
بفرست بر محمد و خاندان طیب و طاهر او، آن نیکان برگزیدگان.
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۶۴
صفحه ۱۶ از ۸۹
(۱)
برگرفته از کتاب ترجمه صحیفه سجادیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *