آثار

رساله حقوق امام سجاد حق ذمیان

– آن است که آنچه را خدا از آنها پذیرفته است، بپذیری.
– پیمان خدا را در حقشان رعایت کنی.
– آنچه را که از آنان خواسته شده و آنها باید بدان عمل کنند، از ایشان بخواهی.
– در برخوردها، فرمان خدا را دربارهی ایشان اجرا کن [مادام که آنان به پیمان خدا وفادار هستند، برایشان ستم مکن] به احترام پیمان الهی و به موجب پیمان خدا و پیامبرش، آنها را میازار، زیرا از پیامبر خدا روایت شده است که فرمود: «هر که به کافری که در پناه اسلام قرار دارد، ستم کند، من خصم او خواهم بود.» بنابراین، خدا را در نظر داشته باش. هیچ نیرویی نیست جز به یاری خدا.
این پنجاه حق است که تو را در میان گرفته و در هیچ حالتی از حلقهی این حقوق بیرون نخواهی بود. اینک بر تو واجب است که آنها را رعایت کنی و در ادای آنها بکوشی و در این راه از خدای بزرگ مدد بخواهی. هیچ جنبش و نیرویی نیست جز به یاری خدا و ستایش از آن پروردگار جهانیان است [درود خدا بر بهترین خلق او: محمد و تمامی خاندانش].
[صفحه ۳۳۱]
گزارش کوتاهی از مسابقهی فکری دربارهی امام زینالعابدین علی بن الحسین
به نام خداوند بخشایندهی مهربان
خداوند تعالی فرموده است: «بگو: بر این رسالت، مزدی از شما، جز دوست داشتن خویشاوندان نمیخواهم». [۵۱۲].
موسسهی آل البیت لاحیاء التراث (شاخهی بیروت) برگزاری مسابقهی کتاب دربارهی امام سجاد علیه السلام را اعلان کرد و از نویسندگان و مولفان و پژوهشگران، دعوت به عمل آورد که به منظور احیای دستورات اهل بیت علیهمالسلام و در صورت دارا بودن شرایط علمی به این مسابقه شرکت کنند.
در مدتی که برای مسابقهی امام سجاد علیه السلام تعیین شده بود، از گوشه و کنار جهان، بیست و چهار کتاب به موسسه رسید. اسامی این کتابها بدین قرار بود:
۱ – سید محمد رضا حسینی جلالی، جهاد الامام زینالعابدین علیه السلام.
۲ – دکتر شلتاغ عبود، الصحیفه السجادیه خصائصها و مضامینها.
۳ – استاد سلیمان کتانی، الامام زینالعابدین عنقود مرصع.
[صفحه ۳۳۲]
۴ – استاد محمود محمد کلوت، امامه علی بن الحسین علیه السلام دراسه و تحلیل.
۵ – شیخ محمود بغدادی، فی رحاب سیاسه الامام زینالعابدین علیه السلام.
۶ – شیخ نوری حاتم، الحیاه السیاسیه للامام السجاد علیه السلام.
۷ – استاد عبدالمجید فرجالله، ضفه النور.
۸ – استاد نبیل علی صالح، الامام السجاد علیه السلام امتداد النبوه فی حرکیه الرساله.
۹ – استاد عدی محمد احمد، الامام علی بن الحسین من المهد الی اللحد.
۱۰ – دکتر حسین حاج حسن، الامام السجاد جهاد و امجاد.
۱۱ – شیخ محمد باقر عمودی، ترجمه الامام السجاد فی کتاب تاریخ دمشق لابن عساکر (تحقیق خطی).
۱۲ – شیخ یاسین محمد عمار، حیاه الامام زینالعابدین علیه السلام.
۱۳ – برادر نوری نعمه بطاط، قراءه فی حیاه الامام السجاد علیه السلام.
۱۴ – شیخ احمد علی رجب، وصی الرسول الرابع الامام علی بن الحسین السجاد علیه السلام عنصره و حیاته.
۱۵ – استاد عبدالزهره رکابی، هیبه الحق.
۱۶ – استاد اسماعیل خفاف، الامام زینالعابدین فی شعر القدماء و المعاصرین.
۱۷ – شیخ طالب سنجری، آفاق قرآنیه فی فکر الامام زینالعابدین علیه السلام.
۱۸ – سید مجیب رفیعی، دیوان الامام السجاد علیه السلام.
۱۹ – برادر ابوصلاح مظفر، الامام السجاد علیه السلام قدوه العباد و ارباب السیاسه.
۲۰ – برادر محمد حاجی، و مضات من حیاه الامام زینالعابدین علیه السلام.
۲۱ – شیخ محمد رضا آل صادق، شرح الصحیفه السجادیه للمیرزا محمد بن محمد رضا المشهدی (تحقیق خطی).
۲۲ – دکتر عارف ثامر، فی رحاب امیرالعابدین و زینالساجدین.
۲۳ – برادر صاحب باقر، عبرات المحبین عن الامام زینالعابدین علیه السلام.
۲۴ – برادر علی سعید، سیره و مسیره الامام زینالعابدین علیه السلام.
کمیتهای از اساتید تشکیل شد تا به داوری بپردازند و بر مسابقه و تعیین سه برندهی
[صفحه ۳۳۳]
نخست نظارت کنند. پس از مطالعهی دقیق کتابهای شرکت کننده که چند ماه ادامه داشت، کمیته نتیجهی مسابقه را طی گزارشی اعلان کرد که متن آن چنین است:
در تاریخ پنج شنبه ۱۰ / ۶ / ۱۹۹۳ اعضای کمیته که بررسی پژوهشهای ارائه شده به موسسهی آل البیت علیهمالسلام پیرامون شخصیت امام سجاد و آثار او را بر عهده داشتند و در این موسسه گرد هم آمدند و آنان عبارت بودند از آقایان:
دکتر محمد کاظم مکی، دکتر یحیی شامی، دکتر سمیر سلیمان و استاد حامد خفاف.
پس از بررسی دست نوشتهی تالیفات از سوی اعضای کمیسیون، پژوهشگرانی که اسامی آنان در این جا آمدهاند، به رتبههای زیر دست یافتند:
۱ – سید محمد رضا حسینی جلالی، برندهی جائزهی نخست.
۲ – دکتر شلتاغ عبود، برندهی جائزهی دوم.
۳ – استاد سلیمان کتانی، برندهی جائزهی سوم.
برگرفته از کتاب جهاد امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد رضا حسینی جلالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *